آزمون ها

پرسشنامه SCL90

سلامت روان از بنیادی͏ترين  مفاهیم اجتماعی و عبارت است از مجموعه عواملی پرکه در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثری دارند. سلامت روانی یعنی بهزیستی یا سازگاری با میزان͏های مرتبط با آن نوع از روابط انسانی که به وسیله جامعه پذیرفته شده است.

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

اضطراب یک ترس مزمن بوده و هنگامی رخ می دهد که رویدادی، تهدید کننده، محتمل امّا غیر قابل پیش بینی است. اضطراب یک حالت احساسی ناآرام است. ارزیابی علایم اضطراب در تشخیص گذاری ها و درمان از اهمیت خاصی برخوردار است. پرسشنامه اضطراب بک (BAI) به طور اختصاصی علایم شدت اضطراب بالینی را در افراد می سنجد.

پرسشنامه افسردگی بک

این آزمون یک مقیاس 21 سوالی است که  به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است.

این پرسشنامه برای سنجش شدت افسردگی در بزرگسالان و نوجوانان ۱۳ سال به بالا طراحی شده است و برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد