دکتر فاطمه ترک لادانی

روزهای حضور 

 • شنبه
 • یک شنبه
 • دوشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج شنبه

زمینه های کاری 

مشاور تحصیلی

سوابق تحصیلی 

 • مقطع تحصیلی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکترا
 • رشته تحصیلی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی عمومی
 • محل تحصیل
 • نایین
 • دانشگاه خوراسگان
 • دانشگاه خوراسگان
 • سال فارغ التحصیلی
 • 1373
 • 1387
 • 1398

سوابق پژوهشی 

روش بحث گروهی الگوی مطلوب برای تدریس

رهایی از 20 چالش انتخاب رشته متوسطه  مجله پرتو مهر شماره 232 خرداد1394

مقاله

The Effect of Life Skills Training of Mothers of Elementary School Children on Childhood Behavioral Problems

مقاله

رهایی از 20 چالش انتخاب رشته متوسطه  مجله پرتو مهر شماره 232 خرداد1394

مقاله

بررسی عوامل توجه و تمرکز با توجه به هوش چندگانه گاردنر مجله پرتو مهر شماره 232 خرداد1394

سوابق شغلی 

مشاور مرکز مشاوره نهال نوید بخش

مشاوره در زمینه مسائل ومشکلات نوجوانان – مشاوره تحصیلی( روشهای مطالعه ، برنامه ریزی،کنکور، انتخاب رشته در متوسطه ودانشگاه98-85)

مدرس آموزش خانواده

تدریس مباحث مختلف تربیتی وروانشناختی در سطح مدارس استان اصفهان 98-73

سرگروه مشاوره آموزش وپرورش استان اصفهان

رسیدگی به مسائل ومشکلات مشاوران 40 منطقه آموزش وپرورش استان اصفهان، برنامه ریزی  واجرای برنامه های توانمند سازی مشاوران استان اصفهان در ارتباط با مسائل تحصیلی، شغلی وسازشی دانش آموزان وخانواده آنان ورسیدگی به چالش های شغلی مشاوران در طول سال های94-88

مشاور طرح هدایت تحصیلی شاهد وایثارگر استان اصفهان

مشاوره در زمینه آشنایی وانتخاب رشته داوطلبان ورودی دانشگاه ها ومؤ سسات آموزش عالی فرزندان وخانواده شاهد وایثارگر با بنیاد شهید استان اصفهان 98-85

سوابق تدریس 

برگزاری کار گاه های آموزشی

مشاوران استان اصفهان در مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان

تدریس برنامه ریزی تحصیلی وشغلی

در سطح متوسطه آموزش وپرورش

دانشگاه فرهنگیان

تدریس فنون مشاوره