مشاوره ارتباطی

مشاوره ارتباطی 

عصر جدید عصر ارتباطات است و در این دوران برخورداری از مهارت های ارتباطی برای هر فرئ ضروری است. برخورداری از دانش ارتباطی در ازتباط با خانواده، دوستان، همکاران، جنس مخالف و …. منجر به ارتباطات اثر بخش و پیشگیری از آسیب های ارتباطی می گردد.همچنین خودشناسی و تحلیل ارتیاطات منجر به بهبود ارتباط شده و مسیر ما به سمت موفیت را هموار می کند.
خدمات مرکز نهال نوید بخش در این زمینه:
تحلیل شخصیت و خودشناسی
تحلیل ارتباط متقابل
آمورش مهارت های ارتباطی
آموزش هوش هیجانی در روابط
ایماگو تراپی

مشاورین مرکز نهال نویدبخش در این زمینه 

دکتر علی قاسمیان نژاد
زوج درمانگر

 

دکتر مهری فاتحی
مشاور کودک و نوجوان