انیمیشن درون و بیرون

لطفا جهت مشاهده فیلم روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1399/03/22

پادکست استعاره های اکت 1(رانندگی در مه)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/04/24

پادکست استعاره های اکت 2(اتاق پر از چسب لوله)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/05/02

پادکست استعاره های اکت 3(ساختن خانه)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/06/05

پادکست استعاره های اکت 4(توپ در استخر)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/06/05

پادکست استعاره های اکت 5(کودک گریان)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/06/05

پادکست استعاره های اکت 6(تماشای قطار ذهن)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/06/07

پادکست استعاره های اکت 7(دست ها همچون افکار)

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

نویسنده : دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1399/06/09

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت اسکیزوئید
نامزد منزوی

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/09

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت مرزی
نامزد پرآشوب

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
نامزد عجیب و غریب

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت پارانوئید
نامزد شکاک

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت ضداجتماعی
نامزد خطرناک

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت خودشیفته
نامزد خودپسند

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت وسواسی جبری
نامزد سرسخت

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت اجتنابی
نامزد ترسو

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت وابسته
نامزد سمج

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

عشق ویرانگر
اختلال شخصیت نمایشی
نامزد هنرپیشه

لطفا جهت مشاهده مقاله و فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

دکتر مهری فاتحی
تاریخ انتشار : 1400/03/10

پیشگیری از خودکشی و توجه به تاثیر خشونت بر گرایش خودکشی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی مقابله با تنهایی و کمرویی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی در دوران نوجوانی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و مهارت حل مسئله

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و مثبت اندیشی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیگیری از خودکشی و خشونت در مدرسه

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی در دوران دانشجویی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و مدیریت هیجان

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و فرزند پروری

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و عزت نفس

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و مهارت شاد بودن در زندگی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پپیشگیری از خودکشی وظیفه همگانی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

تاب آوری زنان

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و دوره سالمندی

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و الگوی رفتار والدین

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی در محیط کار

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی با نشاط و هدف گذاری

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی و مدیریت استرس

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

پیشگیری از خودکشی با کمک کردن

لطفا جهت مشاهده فیلم بر روی دکمه جزئیات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ انتشار : 1400/06/18

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.