افراد دارای اختلال شخصیت مرزی چه ویژگی هایی دارند؟