: توجه برگردانی از طریق معطوف کردن توجه به کار یا موضوعی دیگر